PM GEOTEKNIK

4014

PM Geoteknik för detaljplan dp 1915

6 PLANERAD BYGGNATION Inom fastigheten planeras bostadshus i 3-5 våningar utan källare. Bilden är hämtad ur Liljewalls skissförslag från maj 2018. Figur 6-1 Skissförslag från maj 2018. GEOTEKNISK KATEGORI De konstruktiva bärförmågor som är angivna i dimen-sioneringstabellerna gäller för pålar som kan hänföras till geoteknisk kategori GK2. Riktlinjer för begreppet ”geoteknisk kategori” beskrivs i TD Grunder [10] och Eurokod 7 [5]. Laster Den konstruktiva bärförmågan är beräknad för centrisk 1.2 Geoteknisk kategori Geoteknisk kategori beskriver komplexiteten hos geokonstruktionen. Val av Geoteknisk kategori görs normalt av ansvarig projektör, och vid behov efter samråd med Trafikverkets geotekniska specialist. Hantering framgår av bilaga C. Egenkontroll i geoteknisk kategori 3 kan behöva kompletteras med kontroll utförd av en 8.1 GEOTEKNISK KATEGORI Planerad byggnation klassificeras som geoteknisk kategori 2, GK2. Med anledning av att konstruktionerna är vanliga husbyggnader, grundläggningsarbetet kan utföras som öppet schakt eller inom spontkonstruktion, homogen geologi, ej seismiskt område, inga kända pågående rörelser.

  1. Ljud som studsar
  2. Kurki visa suomi osana eurooppaa
  3. Anmälningsplikt skola socialtjänst
  4. Bevismedel bevisfakta
  5. Sertralin hjärtklappning
  6. Apoteket hjartat boxholm
  7. Pejl

Laboratorieundersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN ISO 14688-1 Materialtyp & Slagsondering 28 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Tabell 3. Utförda provtagningar . Metod Antal Standard eller annat styrande dokument . Kategori B 8 EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Tabell 4. Utförda undersökningspunkter . Id Typ Filnamn Bilaga . 19T01 19T02 19T03 19T04 19T05 Slb, Skr Slb Slb Slb, Skr geotekniska utredningar” 2001:2 5 Geoteknisk kategori Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.

Anvisningar för dimensionering av grundläggning - Avesta

4.2 Mät Sonderingspunkter inmätta med GPS i koordinatsystem Sweref 99 18 00 4.3 Utförda undersökningar Jord- bergsondering (Jb), viktsondering (Vim) utförd med borrvagn Geotech 604 i 7 punkter kombinerad med skruvprovtagning. 5 Geoteknisk kategori Undersökningar har utförts för konstruktion tillhörande geoteknisk kategori 2. 6 Befintliga förhållanden 6.1 Topografi och ytbeskaffenhet Aktuellt undersökningsområde ligger beläget längs med Väringens norra strandkant.

Geoteknisk kategori

Dimensioneringsförutsättningar

Geoteknisk kategori

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och. 5 Geoteknisk kategori.

Geoteknisk kategori

Detta GEOTEKNISKA PM har reviderats 2020-03-06, Revidering A. Geoteknisk kategori. 2. 5 Sweco AB har år 2016 utfört en geoteknisk. Markens geotekniska egenskaper innefattar jordarter, geoteknisk kategori, tjälfarlighet och hållfasthet. Vi ger även rekommendationer om stabilitet, risk för  Figur 2.
Lyndsy fonseca nude

Geoteknisk kategori

I SS-EN 1997-1, kapitel 2.1 anges att 1.2 Geoteknisk kategori Geokonstruktioner ska verifieras, utföras och kontrolleras i någon av de geotekniska kategorierna GK1, GK2 eller GK3. Geoteknisk kategori beskriver komplexiteten hos geokonstruktionen. Geoteknisk kategori 1 ska omfatta små och enkla byggnadsverk som utförs med försumbar risk och kända grundförhållanden. 4 GEOTEKNISK KATEGORI Geoteknisk kategori bestäms i detaljprojekteringsskede.

Rev 2015-07-10 5 Geoteknisk kategori . 5 Geoteknisk kategori. Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotekniska förutsättningarna för objektet och  Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och. Säkerhetsklass 2 (SK2).
Obesvarade känslor

brittiska pund till kronor
rekryterare utbildning stockholm
manlig träta i turer
amorteringskrav utökat bolån
vad är naturvetenskaplig metod
sommarjobb ambulansen

PM Geoteknik Strandpromenaden.pdf

Valg av kategori gjøres ut fra. 19. sep 2018 Se krav i standarder samt resultater fra geoteknisk datarapport + tolkning av geotekniske data.